Voss herad - Nye nettsider for Helse og omsorg

  • Voss herad - Helse og omsorg nettside
  • Helseomsorg Web2
  • Voss herad - Helse og omsorg nettside
  • Helseomsorg Web2

 

Voss herad
Nye Nettsider for Avd. Helse og omsorg

Å hjelpa innbyggjarar som treng hjelp er ei av dei viktigaste oppgåvene til kommunen. Folk er ulike, og har ulike behov. Logolink har utforma ei nettside der innbyggjarar som i ulik grad treng hjelp – eller deira pårørande – kan finna informasjon og rettleiing. Her finn ein informasjon om alt frå minnetap til rusproblem eller eldreomsorg. Logolink har bygd opp ei enkel navigering gjennom spørsmål og svar, slik at ein kan forstå korleis kommunen sine hjelpetiltak er meint å vera tilpassa den einskilde sin livssituasjon.